Telerau ac Amodau

Archebu, polisi canslo a hysbysiad preifatrwydd

Cysylltwch â’r rhif canlynol os ydych yn dymuno derbyn rhagor o wybodaeth: 01248 489004

Rheoli Ymddygiad y Cyfranogwyr

Er mwyn sicrhau tegwch i bawb yn ystod y sesiwn, disgwylir ymddygiad a disgyblaeth gywir gan bawb. Nid oes angen gosod rheolau llym gan bod y cyfranogwyr yn ymuno o’u gwirfodd. Beth bynnag, mae disgwyl i ni ddilyn cyfarwyddiadau Iechyd a Diogelwch penodol er mwyn sicrhau bod yr amgylchedd addysgu yn un diogel i bawb. Disgwylir bod pob cyfranogwr yn cadw at y canlynol yn ystod y sesiwn:

• Parchu hawliau eraill a pheidio ag ymddwyn mewn modd heriol nac aflonyddol sy’n cael ei ystyried yn amharchus i eraill.

• Dylai’r cyfranogwyr ddangos parch a chwrteisi i’r aelodau staff drwy’r adeg.

Nodir – bydd unrhyw ymddygiad sy’n cael ei ystyried yn aflonyddol gan gyfranogwr yn torri’r cytuneb. Gofynnwn i chi drafod y rheolau hyn gyda’ch plentyn cyn cymryd rhan. Pe byddai cyfranogwr yn parhau i ymddwyn yn erbyn y rheolau, bydd y cytundeb yn dod i ben.

Cyfrifoldeb

Mae gan y staff cyflogedig DBS cyfredol ac wedi’u diweddaru â’r rheoliadau diogelu plant. Byddant yn cadw at yr un protocol â’u lleoliad gwaith rheolaidd.

Ffïoedd

Mae ffïoedd y cyfranogwyr yn cyfrannu tuag at gostau rhedeg y sesiwn, gan gynnwys gweinyddiaeth, y lleoliad, costau’r hyfforddwr a’r adnoddau a ddarperir gan Sbarduno.

Polisi Canslo

Pe byddai’n rhaid i Sbarduno ganslo sesiwn am resymau tu hwnt i’w rheolaeth, yna bydd dyddiad arall yn cael ei drefnu.

Defnyddio manylion personol

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni, a defnyddir manylion personol eich plentyn ar gyfer gweinyddiaeth y sesiwn hwn ac i ddarparu’r adnoddau a / neu’r gwasanaethau yr ydych wedi’u cofrestru i’w derbyn.

Gweler Hysbysiad Preifatrwydd Sbarduno i weld sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy fydd yn cael mynediad iddo, sut y cedwir eich gwybodaeth yn ôl y gyfraith a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn gwybodaeth am sesiynau a digwyddiadau eraill sydd gennym, dilynwch @Sbarduno.

Categorïau gwybodaeth bersonol

Cediwr y categorïau o wybodaeth bersonol canlynol ar ein bas-data:

• Enw cyntaf a chyfenw rhiant / gwarcheidwad

• Enw cyntaf a chyfenw’r cyfranogwr / cyfranogwyr

• Cyfeiriad / cyfeiriadau

• Cyfeiriad / cyfeiriadau e bost

• Rhif / rhifau ffôn

• Cefnogaeth ychwanegol y maent eu hangen (opsiynol)

Y sail gyfreithiol

Byddwn ond yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn y bas-data, lle gellid gwneud hynny mewn modd cyfreithiol. Mae’r fframwaith ddeddfwriaethol diogelu data yn rhoi nifer cyfyngedig o resymau dros brosesu gwybodaeth bersonol.

Rydym yn dibynnu ar y seiliau cyfreithiol canlynol i brosesu gwybodaeth gyffredinol:

• Ble mae gennym eich caniatâd

• Ble mae prosesu eich data personol o ddiddoreb i’r cyhoedd

• Ble mae’r angen i ni brosesu eich data personol yn angenrheidiol ar gyfer ein buddion cyfreithlon neu dryddydd parti a sydd ddim yn cael ei ddiystyru gan eich hawliau prefiatrwydd.

Pwy sydd â mynediad i’ch gwybodaeth bersonol?

Awen Ashworth, Perchennog Sbarduno a thiwtoriaid Mathemateg a Gwyddoniaeth.

Am faint cedwir eich gwybodaeth bersonol?

Mae’r fframwaith ddeddfwriaethol diogelu data yn rhoi gorfodaeth i ni adolygu hyd yr amser y cedwir gwybodaeth bersonol gennym ni. Cawn ond gadw’r wybodaeth bersonol am ba mor hir y mae ei angen arnom. Ein bwriad yw cadw’r wybodaeth mewn modd adnabyddadwy o fewn y bas-data tra eich bod yn parhau i fod yn fodlon derbyn gohebiaeth gennym ni, neu eich bod yn dymuno parhau i dderbyn gwybodaeth am weithdai eraill a all fod yn fuddioli i’ch plentyn. Nid oes bwriad ar hyn o bryd i ddileu’r wybodaeth.

Hawliau unigolyn

Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas a’r wybodaeth bersonol sy’n cael ei gadw ar y bas- data. Pe byddech chi’n dymuno arfer eich hawl am unrhyw un o’r rhain, cysylltwch gyda Sbarduno mewn un o’r dulliau a drafodir isod, os gwelwch yn dda:

• Mae gennych yr hawl i gael mynediad i’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi / eich plentyn.

• Mae gennych yr hawl i gywiro unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch chi / eich plentyn yr ydych yn credu sy’n anghywir neu’n anghyflawn.

• Mae gennych yr hawl i wrthod ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol ar gyfer dibenon marchnata penodol. Os nad ydych yn dymuno derbyn unrhyw ohebiaeth bellach gennym, a fyddech gystal â chysylltu â ni. Byddwn yn peidio anfon gohebiaeth i chi ond yn parhau i gadw cofnod ohonoch a’ch dymuniad i beidio clywed gennym.

• Mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth. Rhaid nodi pe byddech yn dymuno gwneud hyn yna ni fydd unrhyw gofnod o’ch dymuniad i beidio â derbyn gohebiaeth gennym. Mae’n bosibl y byddech wedyn yn dechrau derbyn gohebiaeth gennym yn y dyfodol pe byddem yn derbyn eich manylion gan ffynhonnell wahanol.

• Rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol ar sail eich caniatâd, ond mae gennych yr hawl i’w dynnu’n ôl ar unrhyw adeg. Gofynnir i chi gysylltu â ni pe byddech yn dymuno gwneud hynny.

Manylion cyswllt: awen@sbarduno.com

Cwestiwn?

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen isod

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan.