Trosolwg

Yn ddiweddar bu Sbarduno yn cynnal sesiynau darlithio Gwyddoniaeth ar gyfer Myfyrwyr Addysg Gynradd a T.A.R. Cynradd ac Uwchradd Prifysgol Bangor. Yn ystod y sesiynau rhennir syniadau am arbrofion a thasgau syml i’w gwneud ar lawr y dosbarth, yn ogystal â chynnig cefnogaeth. Bydd Awen yn parhau i ddarlithio yn y Brifysgol yn ystod y flwyddyn academaidd newydd 2021-2022.

Hyfforddi

Mae’r sesiynau hyfforddi yn rhoi’r cyfle i Awen siarad am ei phrofiadau personol, rhannu ei gwybodaeth am fyd addysg a diwydiant a dangos sut mae modd cyd-blethu’r ddau. Gyda Cwricwlwm i Gymru yn weithredol o fis Medi 2022, bydd Awen yn cynnig cyfleoedd i ysgolion dderbyn sesiynau hyfforddiant yn dangos sut mae modd plethu’r arbrofion Gwyddonol i bob agwedd o’r Cwricwlwm newydd. Mae’r sesiynau hyfforddiant yn cael eu teilwra i ateb gofynion partneriaid, ysgolion, mudiadau a chwmnïau.

Hyfforddi

Mae’r sesiynau hyfforddi yn rhoi’r cyfle i Awen siarad am ei phrofiadau personol, rhannu ei gwybodaeth am fyd addysg a diwydiant a dangos sut mae modd cyd-blethu’r ddau. Gyda Cwricwlwm i Gymru yn weithredol o fis Medi 2022, bydd Awen yn cynnig cyfleoedd i ysgolion dderbyn sesiynau hyfforddiant yn dangos sut mae modd plethu’r arbrofion Gwyddonol i bob agwedd o’r Cwricwlwm newydd. Mae’r sesiynau hyfforddiant yn cael eu teilwra i ateb gofynion partneriaid, ysgolion, mudiadau a chwmnïau.

Mentora

Mae cyfleoedd mentora o ddiddordeb mawr i Awen, oherwydd mae’n rhoi’r cyfle iddi siarad am ei phrofiad personol o sefydlu Sbarduno a mentro i’r byd hunan-gyflogedig. Mae hefyd yn gyfle iddi ysbrydoli’r bobl ifanc, eu hannog i fentro, pwysleisio’r hyn sy’n bwysig i fyd busnes, y sgiliau angenrheidiol a’r pwysicaf oll i fod yn gwbl hyderus yn eich gallu eich hun i lwyddo.

Ers sefydlu Sbarduno, mae Awen yn fodel rôl i Syniadau Mawr Cymru ac yn cynnal sesiynau am sut i gychwyn busnes gan fanylu ar sut yr aeth ati i gychwyn Sbarduno. Mae wedi cymryd rhan mewn sawl digwyddiad rhithiol, yn mentora, cefnogi a chyfrannu, ac yn edrych ymlaen at ail gydio mewn sesiynau wyneb-yn-wyneb yn fuan.

Yn y dyfodol, mi fydd Awen yn gweithio mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru, drwy'r Gyfnewidfa Gyrfa Cymru. Yma bydd yn gallu cynnig sesiynau mentora, cefnogi byd gwaith, sesiynau gyrfaol, webinarau, a hynny drwy Gymru gyfan. Bydd hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â nhw o ran darpariaeth STEM Gogledd, lle bydd yn gallu cynnig gweithdai i’r ysgolion Cynradd a'r Uwchradd.

Amcanion y cwrs oedd:

- codi hyder i wneud ‘arbrofion’ syml gyda’r plant
- gwella dealltwriaeth ynglŷn â Gwyddoniaeth
- helpu’r plant yn eu gofal i ddysgu egwyddorion syml Gwyddoniaeth
- eu hysbrydoli a bod yn hwyliog!

Ar ddiwedd y cwrs
roeddynt yn gallu:

- gweld cyswllt rhwng bywyd bob dydd er mwyn i’r plant sylweddoli pa mor bwysig a diddorol a pherthnasol yw Gwyddoniaeth
- ysbrydoli plant i ennyn diddordeb yn y maes o oed ifanc.
- gwneud arbrofion mewn ffordd hwyliog a gofalus.
- annog datblygu sgiliau modur, gweithio fel tîm a gweithio’n unigol.

Hyfforddiant

O dan arweiniad Sbarduno, a thrwy'r bartneriaeth â'r Mudiad Meithrin derbyniodd staff Cylchoedd Meithrin Cymru y cyfle i ddysgu am Wyddoniaeth yn y blynyddoedd cynnar. Roedd yn gwrs ymarferol lle rhoddwyd y cyfle i roi cynnig ar wneud arbrofion Gwyddoniaeth syml a fyddai’n bosibl eu gwneud eto yn eu lleoliad. Roedd y gweithdy yn rhoi mewnolwg i ddulliau newydd o gyflwyno Gwyddoniaeth gan ddefnyddio offer syml. Gyda’r Cwricwlwm newydd ar y gweill, mae Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn un o’r chwe maes dysgu a phrofiad.

Gweithdai i Bartneriaid

Mewn partneriaeth â Hunaniaith cynhaliwyd gweithdai ar-lein hwyliog ar gyfer y teulu cyfan. Bu’n tu hwnt o lwyddiannus wrth i Sbarduno ddangos nid yn unig i’r plant fod Gwyddoniaeth yn hwyl, ond y rhieni hefyd.

Mae Sbarduno wedi cefnogi y Digwyddiad Arloesi a gynhaliwyd gan STEM Gogledd a Gyrfa Cymru ar gyfer disgyblion ysgolion Uwchradd Môn. Daeth llawer o fusnesau STEM at ei gilydd i osod her i bob grŵp. Rhoddwyd 20 munud iddynt ar bob stondin i ddatrys y broblem cyn symud ymlaen at y busnes STEM nesaf.

Rydym yn falch o gael gweithio gyda phartneriaid i deilwra’r gweithdai i gyd-fynd â’u anghenion busnes. Rydym yn cyd-weithio â darpariaethau sydd eisoes yn bodoli fel rhaglen Bright Sparks a noddir gan Scottish Power, a chyflwynir gan Partneriaeth Gogledd a Chanolbarth Cymru Ymestyn yn Ehangach.

Mae Sbarduno wedi gweithio mewn partneriaeth â Llyfrgelloedd Môn i gynnal y Gweithdy Lliwiau yn ystod y gwyliau ysgol. Fe’i cynhaliwyd yn Llyfrgell Llangefni. Roedd yn sesiwn ymarferol gyda’r bobl ifanc yn dysgu am gromatograffi lliwiau, creu lamp lafa a chromatograffi Skittles / m&m’s.

Yn ogystal, cynhaliwyd yr Her STEM i Bawb ar gyfer yr Amgueddfa Lechi, yn Llanberis a oedd ar gyfer y bobl ifanc a’u teuluoedd. Llawer o hwyl yn dysgu, creu a datblygu sgiliau bob dydd.

Sesiynau Hyfforddiant
mewn swydd

Mae Awen yn cynnal sawl sesiwn Hyfforddiant Mewn Swydd i ysgolion yn ystod y flwyddyn ar draws Cymru. Bydd y sesiynau hyn yn cyflwyno sut mae’n bosibl trosglwyddo’r arbrofion o’r Cwrciwlwm presennol i Cwricwlwm i Gymru a fydd yn weithredol o fis Medi 2022. Byddant yn sesiynau ymarferol, hwyliog ac addysgol a fydd yn rhoi’r cyfle i’r athro / athrawes fod yn sefyllfa’r dysgwr gan gynllunio a chydweithio â staff. Gellir teilwra’r sesiynau hyfforddiant i anghenion yr ysgol.

Archebwch eich sesiwn hyfforddiant

Partneriaid

Adborth

Cyfranogwr Sesiwn HyfforddiantMudiad Meithrin
Read More
Nifer o syniadau ymarferol a hawdd i’w hystyried ar gyfer gwella arferion arbed ynni, ailgylchu a bod yn fwy ystyriol bob dydd, a sut i leihau ein hôl troed carbon. Esboniad buddiol hefyd o pam rydyn ni’n gwneud y pethau hyn.
Myfyrwraig AddysgPrifysgol Bangor
Read More
Diolch yn fawr am dy gymorth. Mae’r darlithoedd Gwyddoniaeth yma wedi bod yn fuddiol iawn
Mair EvansYsgol Dewi Sant, Sir Ddinbych
Read More
Cwrs cynhwysfawr a hwyliog sydd wedi arfogi staff yr ysgol gyda gwybodaeth cyfoes o'r Cwricwlwm newydd ynghyd â syniadau cyffrous er mwyn ysgogi'r disgyblion i fod yn unigolion hyderus, mentrus a chwilfrydig.
Previous
Next

Tanysgrifiwch am y diweddaraf gan Sbarduno

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan.