Academi Mathemateg Bloc 2 | Maths Academy Block 2

£40.00

Blwyddyn 3 a 4  |  Year 3 & 4
Neuadd Bethel

27/02/23 – 27/03/23
4:20pm – 5:20pm

Sylwer: mae’r gost wedi cynyddu i £20 / sesiwn awr.
Gofynnir i chi dalu’r blaendal er mwyn sicrhau lle eich plentyn / plant yn yr Academi.

Os ydych chi’n archebu lle i’ch plentyn ar gyfer y 3 tymor o wersi (blwyddyn academaidd gyfan) byddwch yn derbyn gwahoddiad i noson rieni ar y diwedd fel rhan o’r pris.

Ar ddiwedd pob tymor, mi fydd y tiwtoriaid yn edrych i weld a oes angen symud plentyn i grŵp arall, a hynny i gyd-fynd â’i allu / gallu.


Gostyngiad:

Disgownt: 10% i ffwrdd os ydych yn aelod o staff Cyngor Gwynedd.
Tystiolaeth: Cerdyn Adnabod Staff / Cerdyn Vectis / Cyfeiriad e bost Cyngor.
Defnyddiwch y côd CYNGOR10

Neu:

Os ydych chi’n cofrestru mwy nag 1 plentyn o’r un cyfeiriad ar gyfer yr Academi, yna byddwch yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar y costau. Defnyddiwch y côd TEULU10 yn y blwch coupon wrth dalu.

——————————

Note: there’s an increase in the cost to £20 / hour session.

We kindly ask that you pay the deposit in order to secure your child / children’s place at the Academy.

If you book your child for the Academy for the 3 terms of sessions (educational year), you’ll be invited to a parents evening at the end as part of the price. 

At the end of each term, the tutors will assess if a child needs to move to another group, based on his / her abilities.

Discount:

Discount: 10% off if you’re a member of staff at Cyngor Gwynedd.  
Proof: Staff ID Badge / Vectis Card / Cyngor Gwynedd email address
Use code CYNGOR10

Or:

If you book more than 1 child from the same address on the Academy, you’re eligible for a discount of 10% off the Academy costs. Use coupon code TEULU10 at checkout. 

Digwyddiadau Eraill | Other Events